متن صفحه درباره ما

Founders
Mohammadreza Kolahdoozan
MBA
Morteza Hasanzadeh
Architect
Alireza Kolahdoozan
Civil Engineer

Members
Mojgan Nosoohi
Architect
Reza Mohammadi
Architect
Elaheh Ghorbani
Architect